kroonjaren

Geplaatst op door


2021:

 • 
200 jaar geleden is in Lwdn. geboren: TITIA BERGSMA, 1e westerse vrouw in Japan aan wie honderden souvenirs zijn gewijd,
 • 250 jaar geleden is DAAN FOCKEMA in Dokkum geboren (overleden in Lwdn in 1855), vooruitziend politicus, constitutioneel goed onderlegd, tegenspeler koning (portret van hem uit 1822 door W.B. van der Kooi in Fries Museum)
 • WYBRAND DE GEEST begon 400 jaar geleden na buitenlandse omzwervingen in zijn geboortestad Lwdn aan zijn carrière als portretschilder.
 • 100ste geboortejaar (in Zwolle) van de bekende Leeuwarder schilder JENTSJE POPMA
 • 400 jaar geleden overleed in Lwdn JACQUES VREDEMAN, componist en toonkunstenaar (zie Vrije Fries 1928)
 • 100ste geboortejaar TINY MULDER, schrijver, dichteres (winnares G. Japicxpriis 1986)
 • 200ste geboortejaar (in St. Anna) JACOBUS VAN LOON, meer dan 40 jaar Statenlid, oprichter Selskip, ijverde voor Prov. Bibl., Fr. Lieteboek e.d. Overleed in Lwdn. in 1903
 • 250e geboortejaar (Dokkum) van ALDERT JACOBS VAN DER POORT, ondanks vroege dood een van de beste schilders uit zijn tijd; overleden in Leeuwarden in 1807 (bijzondere groepsportretten en historiestukken)
 • 400ste sterfjaar AUSONIUS VAN POPMA, geboren 1553 in IJlst, veelzijdig humanist, classicus, rechtsgeleerde (“Wonder van Geleerdheid’ genoemd)
 • 300ste sterfjaar (Ternaard) JOHANNES SCHRADER, overleden in Lwdn (1783), hoogleraar geschiedenis, welsprekendheid en poëzie. Toonaangevend in zijn tijd, indrukwekkende redes.
 • 50ste sterfdag (Utrecht) van SIMON VESTDIJK, geboren in Harlingen (1898), schrijver, omvangrijk oeuvre, (o.a. de Koperen Tuin)
 • 450 jaar geleden kwam de KANSELARIJ in Lwdn. klaar 
 • 400 jaar geleden kwam de bekende ‘Friesche Lusthof’ van J.J. Starter uit.

2022:

 • MAURITS ESCHER, internationaal befaamd beeldende kunstenaar, is 50 jaar geleden overleden (geboren in Lwdn. in 1898), zeer populair in Amerika.
 • PETRUS STUYVESANT is 350 jaar leden in New York overleden gouverneur Nw. Amsterdam en Nw. Nederland, bestuurlijk grondlegger New York (liet bijv. de Wall van Wallstreet bouwen); werd na jeugd in Weststellingwerf Latijnse school in Lwdn. en na universiteit Franeker actief voor de West Indische Compagnie
 • 200ste sterfdag (in Lwdn) VALENTINUS SLOTHOUWER classicus, liefst 57 jaar rector gymnasium, 10 leerlingen werden hoogleraar, grote maatschappelijke invloed, geboren in Arnhem (1738)
 • 50 jaar geleden overleed JAN DYKSTRA (in 1898 in Stiens geboren); werkte zich op van selfmademan tot President-Directeur wereldwijd van de Fordfabrieken, werkte samen met Henry Ford II. Zie uitvoerig artikel over hem in boek Gevierde Friezen in Amerika: staat symbool voor ‘van krantenjongen tot president’
 • 400ste geboortejaar zeeheld TSJERK HIDDES DE VRIES, in Harlingen begraven (1666)
  De latere bisschop van  Osnabrück WIHO I (ook: Wito) is 1250 jaar geleden (in 772) in Lwdn. geboren. Tijdens zijn ambtsperiode werd daar de Domschool, het latere Gymnasius Carolinum, opgericht, een van de oudste scholen van Duitsland. Werd na zijn dood heilig verklaard. Soms afgebeeld met Karel de Grote. Evt. samen met Osnabrück oppakken.
 • 150e sterfjaar (Amsterdam) van de in Lwdn. (1790) geboren WILLEM SURINGAR. Een van de grootste filantropen in de 19e eeuw, ook internationaal bekend en actief. Drukte stempel op verbetering armenzorg, gevangeniswezen, richtte het Ned. Genootschap tot zedelijke verbetering van gevangen op. Oprichter Leeuwarder Mij tot het Nut van ’t Algemeen (ook landelijk voorzitter). Er is nog een Leeuwarder Nutsfonds!
 • 100ste geboortejaar van Leeuwarder HARRY VERBEKE, een van de grote naoorlogse tenorsaxofonisten, winnaar diverse jazzprijzen (in 2004 overleden).
 • 150ste geboortejaar (Lwdn) ALBERT VAN DE HEIDE, rode dominee, SDAP-Kamerlid 1925-1937, drankbestrijder, activistisch, overleed in Den Haag (1953)
 • 100ste geboortejaar JAN VAN DER BIJ, schilder in Drachten (overleden 2013)
 • 400 jaar geleden is ABRAHAM Lambertsz. VAN DEN TEMPEL in Leeuwarden geboren, succesvol schilder; zoon van Lambert Jacobsz. Richtte samen met Jan Steen in Leiden het Lucasgilde op. Leerling was o.a. Frans van Mieris. Gerrit Uylenburgh schakelde hem als kunstkenner in bij verkoop van 35 schilderijen aan de keurvorst van Brandenburg.
 • 400ste geboortejaar van EMANUAL MURANT, schilder die in Leeuwarden actief was en daar in 1700 overleed. Werk in F.M., Rijksmuseum en Engelse collecties
 • 150ste sterfjaar van de in Lwdn in 1808 geboren CORNELIS BUIJS, schilderportretten, stillevens, landschappen, leerling W.B. vd Kooi, gaf les aan Jozef Israels, H.W. en Taco Mesdag
 • 300ste geboortejaar (Leiden) PETRUS CAMPER, internationaal bekend antropoloog/wijsgeer/medicus/zoöloog/paleontoloog o.a. prof. in Franeker en vanaf 1762 betrokken bij het bestuur in Frsl. (verhuisde in 1779 naar Eewal 52 te Lwdn.), voorzitter Raad van State, zie ook Vrije Fries 31, blz. 104 e.v.
 • 300 jaar geleden overleed FRANCOIS HALMA, landelijk bekend drukker in Lwdn. (schreef o.a. loflied op Johan Willem Friso en over omstreden zaken)
 • 200ste geboortejaar (Opeinde) van JACOB DOUMA, architect van o.a. Klein Jagtlust (Heerenveen) en volkswoningbouw (Eigen Brood Bovenal ,1862). Overleden in Lwdn
 • (1881)200ste sterfhaar (Lwdn) WILHELMINA GEERTRUIDA VAN IDSINGA, schilderes, succesvolle expositie in Amsterdam, werk in Sted. Kunstverz. Lwdn. Ook geboren in Lwdn (1788)
 • 150ste geboortejaar (Lwdn) JOHANNES JANSSEN, v.a. 1930 Aartsbisschop in NL.
 • 150ste geboortejaar (Dronrijp) PIETER SIPMA, filoloog, eredoctor Hamburg voor zijn Oud Friesche Oorkonden (3 delen), 1e voorz. Fr. Akademy, overleden in Lwdn in 1901
 • 150ste geboortejaar JAN JELLES HOF in Gaastmeer, schrijver poëzie en proza, voorman Friese beweging (overleed in 1958 in Lwdn.)


 • 100ste geboortejaar PIETER KOOISTRA (Lwdn.), schilder, graficus, beeldhouwer, geestelijk vader van het fenomeen kunstuitleen.

 • 450ste geboortejaar JOHANNES SAECKMA (Kollum), overleed in Lwdn in 1636, secr, Admiraliteit, advocaat, rechter, Staten-Generaal, woonde in het ‘Minnemahuis’ in Lwdn.
 • 200 jaar geleden vernieuwde Lucas Roodbaard de PRINSENTUIN in Lwdn.
 • 300 jaar geleden overleed te Franeker de in Lwdn. (1659) geboren CAMPEGIUS (Kempe) VITRINGA sr., internationaal bekend kerkhistoricus en orientalist (zijn gelijknamige zoon, hoogl. theologie overleed in 1723)
 • 
100ste geboortejaar CORNELIS WIELSMA, humoristisch-satirische volksschrijver, centrale figuur in Grou.
 • 100ste geboortejaar (Amsterdam) GER HARMSEN, woonde in de Knipe (overleden 200%0, historicus, filosoof, geschiedschrijver Nederlandse arbeidersbeweging
 
 • 150e geboortejaar HENRY DRUKKER (Sneek), wist als eerste generatie-immigrant lid te worden van het Amerikaanse Congress (namens New Jersey), zie Gevierde Friezen in Amerika blz. 153 e.v.
 • 100ste geboortejaar JOPIE HUISMAN (Workum), bekendste Friese schilder uit 20e eeuw.
 • 100ste geboortejaar WIEBE KEIKES (overleden in Grou in 1998), publicist over tal van regionaal-historische aangelegenheden
 • 100ste geboortejaar LAURENS TEN CATE (Bolsward), bekend als hoofdredacteur Friese Koerier
 • 50ste sterfdag van de in 1887 geboren ARNE ZERNIKE; eerste vrouwelijke dominee van ons land (in 1917 in de Knipe); baarde groot opzien; ze was gehuwd met de schilder Jan Mankes.
 • 50ste geboortedag TJITSKE REIDINGA, actrice


2023:

 • 350 jaar geleden overleed de in 1595 te Harlingen geboren BASTIAAN JANSZ. KROL te Amsterdam; hij speelde een belangrijke rol in Nw. Nederland resp. Nw. Amsterdam voordat Stuyvesant daar de scepter zwaaide; in Gevierde Friezen in Amerika (blz. 79-88)‘de vergeten gouverneur van Nieuw Nederland’ genoemd). Zie ook Benckes hierna.
 • 350 jaar geleden heroverde zeeheld JACOB BENCKES (ook: Binckes), uit Stavoren (1637-1677), samen met Cornelis Evertsen, New York op de Engelsen (hij maakte ook de tocht naar Chatham mee).
 • 500ste geboortejaar van de in Madrid (576) overleden JOACHIM HOPPERS (ook: Hopperius); was vriend Viglius van Aytta, Erasmusaanhanger, prof., Raad van State, adviseur Filips II
 • 100ste geboortejaar GERARD REVE, schrijver, woonde 1964-1971 in Greonterp, schreef daar de bestseller Nader tot U

 • 150ste geboortejaar PIETER BOELES, internationaal vermaard historicus, speelde belangrijke rol bij Fries Museum en Fries Genootschap, overleed in 1961 in Lwdn., begraven te Huizum
 • 450 jaar geleden overleed ERNST CASIMIR, stadhouder, stamvader Friese Nassaus, broer Willem Lodewijk, groot aandeel in strijd tegen Spanjaarden (o.a. Slag bij Nieuwpoort), portret door Wybrand de Geest, werd in Lwdn. begraven.
 • 400 jaar geleden overleed PIETER FEDDES, schilder, veel werk in Fries Museum, Rijksmuseum en elders (in 1586 in Harlingen geboren)
 • 350STE geboortejaar PETRUS WIGMANA (Workum), schilder,‘de Friese Rafael’ genoemd, overleed in 1741 te Amsterdam.  
 • 200 jaar geleden maakte JACOB VAN LENNEP zijn bekende voetreis door Frsl. 
 • 100 jaar geleden overleed LOURENS ZANDSTRA, pionier socialisme in Lwdn., medeoprichter coöperatieve Ver. Excelsior (geboren 1848 te Wolvega).
 • 100 jaar geleden overleed in Lwdn. eveneens GEERT LOURENS VAN DER ZWAAG te Gorredijk, socialistisch politicus, eerste socialistische gedeputeerde in Frsl. begin 20e eeuw, ijveraar algemeen kiesrecht, grote invloed in Z.O. Frsl.
 • 150ste sterfjaar (Lwdn) van de in Bolsward (1796) geboren MONTANUS DE HAAN HETTEMA, jurist, publiceerde over Friese taal- en rechtsgeschiedenis, in 1873 begraven in Huizum
 • 200ste sterfjaar (1823) van JACOBUS BALJEE, Buitengewoon Lid Raad van Indië, schonk 190.000 gulden aan het Nieuwe Stadsweeshuis Lwdn waar hij opgroeide.
 


2024: 
 

 • In 1674/1675, 450 jaar geleden, werd het NIEUWE STADSWEESHUIS, nu Fries Natuurmuseum, gebouwd.
 • 150ste geboortejaar NANNE OTTEMA (Leeuwarden; overleden 1955), legde basis voor collectie oosters aardewerk Princessehof, ook actief in Fries Genootschap
 • 100ste geboortejaar (Amsterdam) LOUIS LE ROY, beeldend kunstenaar, tuinarchitect, ecofilosoof, kreeg veel (inter)nationale erkenning en diverse prijzen. Overleed in Oranjewoud (2012)
 • 100ste geboortejaar HOTZE SCHUIL, beroemd kaatser uit Harlingen
 • 100ste geboortejaar (Lwdn.) DIET HUBER, illustrator, schreef proza, vernieuwer Friese kinderliteratuur, overleden in Amsterdam (2008).
 • 400 jaar geleden overleed ROMBERTUS (VAN) UYLENBURGH, burgemeester Lwdn., vader Saskia (Rembrandts vrouw), ooggetuige moord op prins Willem van Oranje, medeoprichter Hogeschool van Franeker.
 • 150ste geboortejaar (Reduzum) GEERTJE KLEEFSTRA, socialistisch propagandiste, hield vele redevoeringen, ontvluchtte NL in 1896 na veroordeling wegen majesteitsschennis, overleden Clemont Ferrand (1962)
 • 300ste geboortejaar (1724 in Lwdn) ALLERT WIJNGAARDEN, (meester)zilversmid, werk in Fries Museum
 • 100ste geboortejaar (Nijehaske) SYBE SYBESMA, dichter, overleden in Lwdn. in 1986


2025:

 • Ca. 600 jaar geleden (1425( werd het ST. ANTHONY GASTHUIS gesticht; exacte datum niet bekend maar uit 1425 stamt het eerste schriftelijke bewijs van het bestaan (oorkonde adellijke dame Burmania)
 • 500ste geboortejaar (Schagen) van de in Burgum na 1600 overleden ADRIAAN VAN CRONENBURGH, belangrijkste portretschilder van Frsl. in de 16e eeuw.
 • 400ste geboortejaar NICOLAAS WIERINGA, schilder, werk in Fries en Rijks Museum
 
150ste geboortejaar (Lwdn) JOHANNES HENDRICUS JURRES, schilder, zeer kundig illustrator, kleurgevoelig, stond buiten de stromingen uit zijn tijd. Hoogleraar Rijksacademie voor B.K. in Amsterdam
 • 250ste sterfjaar RIENK KEIJERT, schilder, werk Fries Museum en raadszaal Lwdn. (1709-1775 Lwdn)
  PETRUS SCHOTANUS: 350STE sterfjaar (wrsch), schilder, werk in Fries Museum
 • 500 jaar geleden 1e LATIJNSE SCHOOL in Lwdn gesticht (stins Aed Levwerd, huidige Grote Kerkstraat)
 • Hervormde kerk in Harlingen bestaat 250 jaar
 • 300 jaar geleden overleed de in Lwdn. (1657) geboren WIGERIUS VITRINGA, verdienstelijk schilder van zeestukken, werk in Fries Museum. Ook doctor rechtsgeleerdheid.
  100 jaar geleden: eerste Groot Fries Congres in Jever (Duitsland)
 


2026: 


 • 400STE geboortejaar (Bolsward) FREDERIK PHILIPSE , een van de machtigste/rijkste Amerikanen uit de 17e eeuw, zie het uitvoerige artikel over hem in Gevierde Friezen in Amerika
 • 100ste geboortejaar ABE BONNEMA (Stiens), bekend functionalistisch architect, schenker legaat Fries Museum, overleden in 2001
 • in 1426 -600 jaar geleden- kende de rest van Frsl. de hoge rechtspraak voor Oldehove en Hoek toe aan Leeuwarden  oorkonde in HCL
 
 • 150ste geboortejaar (Lwdn) HILDEGONDA BUISMAN-BLOK, feministe, 1e gekozen vrouwelijk raadslid in Lwdn, 1e vrouwelijke wethouder in Frsl.,, overleden in 1967
 • 100ste geboortejaar (Burum) van FOEKJE DILLEMA, snelle sprintster op 200 meter, schreef geschiedenis vanwege twijfel over haar vrouw zijn
 • 300ste sterfjaar (Lwdn) JACOBUS JONGSMA, belangrijke zilversmid (meester in 1707), actief in bestuur Lwdn. waar hij in 1687 was geboren.
 • 50ste sterfdag (in USA) van de in Lwdn (1891) geboren SAMUEL VAN VALKENBURG, belangrijk geograaf en klimotoloog, wegens verdiensten in WOII is een berg op Antarctica genoemd(Mount van Valkenburg) naar deze zoon van de Leeuwarder levertraanfabrikant.
 • 150ste geboortejaar TJIPKE VISSER (Workum), beeldhouwer, in diverse musea
 • 100ste geboortejaar WILLEM VAN ALTHUIS, schilder (overleden in 2005)
 • 400 jaar geleden overleed in Hongarije J.J. STARTER (dichter/rederijker)
 • 150 jaar geleden verhuisde KOOPMANS MEELFABRIEKEN van Holwerd naar Lwdn
 • 150ste geboortejaar SIMKE KLOOSTERMAN (Twijzel), dichteres, in 1938 in Lwdn overleden
 • 100ste geboortejaar (Lwdn.) van HENK NEUMAN, bekend politiek commentator in jaren ’80, directeur Clingendael, hoofdred. Internationale Spectator etc.
 •  200 jaar geleden overleed in Franeker Everwinus WASSENBERGH, classicus/publicist (in 1742 in Lekkum geboren)
 • 100ste geboortejaar HENRICUS WIEBE KEIKES, publicist/tekenaar over Lwdn.
 • 150ste sterfdag (Huizum) PIETER MEETER, schreef kinder- en zangboekjes, geboren Bolsward 1788
2027: 


 • 450 jaar geleden overleed WIGLE (VILIUS) VAN AYTTA, ‘de Friese Europeaan’ genoemd (2018: standbeeld voor Kanselarij), rechterhand Karel V, praalgraf in Gent
 • 500ste geboortejaar HANS VREDEMAN DE VRIES (Lwdn), internationaal fameus architect, schilder, tekenaar, decoratiekunstenaar, werd via zijn voorbeeldboeken meest invloedrijke kunstenaar in 16e eeuw van Noord-Europa (overleden in 1606).
 • 150ste geboortejaar (5 juni, Lwdn) JOHAN WILLEM ALBARDA, 26 jaar 2e Kamerlid, opvolger P. J. Troelstra als voorzitter SDAP-fractie, tijdens Londense kabinetten Minister Waterstaat, na WOII lid Raad van State.
 • 100ste geboortejaar (Lwdn.) AUKE HETTEMA, beeldhouwer(o.a. verzetsmonument, Fries paard en elfstedenrijder in Lwdn), Prix de Rome
 
 • 350 jaar geleden overleed de uit Koudum afkomstige zeeheld JABOB BENCKES in Tobago (veroverde New York in 1673 op de Engelsen)
 • 150ste geboortejaar JACOB BOTKE, groot kenner planten- en dierenleven, medeoprichter Fryske Gea, , ook actief in Friese beweging; in Huizum begraven (1939)
 • 150ste geboortejaar BOUKE MOLENAAR (overleden Lwdn 1944), prominente man bij verbruikerscoöperatie Excelsior, richtte fonds studietoelagen op, in Huizum begraven.
 • 500ste geboortejaar (Lwdn) SUFFRIDUS PETRUS, geschiedschrijver, veelzijdig en omvangrijk werk, overleden te Keulen in 1597
 • 200ste geboortejaar (A’dam) van SAMUEL SENIOR CORONEL, arts (overleden in Lwdn in 1892) die bekend werd als een van de grondleggers van de sociale geneeskunde in Nederland (streed tegen armoede, kinderarbeid etc.); Societe internationale d’economie sociale in Parijs bekroonde zijn werk in 1869.
 • 350 jaar geleden bezocht WILLIAM PENN (stichter Pennsylvania) Frsl., bezocht toen o.a. Anna Maria van Schurman
 • 500ste geboortejaar (Portugal) CASPAR DI ROBLES, Spaans aanvoerder, bouwde kastelen en bouwde/ herstelde tal van dijken in Frsl.
 • 150STE sterfjaar SJOERD DE ROOS (Drachten), bekend graficus, een van Nederlands beste letterontwerpers
 • 200stegeboortejaar van ALBERT MARTIN, schilder/tekenaar, tekenmeester die vele topografische rekeningen maakte; werk in F.M. en Stedelijke Kunstverzameling Lwd,
 • 300ste geboortejaar ANNE JELTEMA, drukker, volksdichter, in 1803 in Lwdn overleden
 • 300 jaar geleden: opleveren van het grote Mullerorgel in de Grote Kerk van Lwdn.

2028: 
 


 • In het jaar 28 (2000 jaar geleden) opstand Friezen tegen de Romeinen. Apronius leed nederlaag tegen de Friezen in het Baduhennawoud (exacte ligging daarvan: niet bekend)
 • 500 jaar geleden overleed BERNARDUS BUCHO VAN AYTTA, geboren in Swichum (1465), topjurist, diplomaat (o.a. gezant te Parijs), raadsheer Hof van Holland, contact met Erasmus, leermeester Viglius, pastoor in diverse plaatsen (o.a. Huizum).
 • 200ste sterfjaar (Franeker) van EISE EISINGA, astronoom, geboren in Dronrijp (1809)
 • 150ste sterfdag (New York) SAMUEL MEYER ISAACS, geboren in Lwdn (1804, plaquette Kl. Kerkstr.) stichtte als belangrijk Joods leider, scholen, ziekenhuizen, weekblad en wijdde in heel Amerika 47 synagogen in. 
 
 • 350ste sterfdag (Wiuwert) van ANNA MARIA VAN SCHURMAN, groot en veelzijdig intellectueel  Coopmanshuis Franeker
 • 200ste geboortejaar (Lwdn) van CHRISTOFFEL BISSCHOPS, schilder van historische en genretaferelen, stichtte Villa Frisia in Den Haag, overleed in 1904 (Scheveningen)
 • 250ste geboortejaar EDUARD BRUINSMA (Lwdn) beeldhouwer, werk in diverse katholieke kerken en herenhuizen (o.a. aan de Nieuwestad)
 • 400ste geboortejaar CLAAS BAARDT (Bolsward), belangrijke zilversmid, meester in 1654
 • 50ste sterfdag (Ohio) Albert HYMA groeide op in Leeuwarden. Belangrijk Amerikaans historicus, zie Gevierde Friezen in Amerika
 • 150ste geboortejaar (Brantgum) van IDS WIERSMA schilder (overleed in 1965)
 • 300ste sterfjaar JACOBUS STELLINGWERF, maakte van 1721-1724 honderden tekeningen naar Friese kerken; aanwezig in Stedelijke kunstverzameling Leeuwarden 1875 (expositie HCL / SAFT?)
 • 150ste geboortejaar (Sneek) van SAM DE WOLFF, socialistisch econoom / publicist
 • 200ste sterfdag (Lwdn) van EELKJE POPPES, dichteres, plaquette over haar dood in zuidmuur Dorpskerk Huizum. Portretten van haar in Fries Museum en Scheepvaartmuseum
 • 100ste geboortejaar JEEN VAN DEN BERG, elfstedentochtrijder /schaatscrack
 • 200ste geboortejaar ANNEJETTE REINDERS ALIAS‘WEDUWE JOUSTRA’ (erfgenamen hebben alleenrecht op nam ‘Beerenburg’)
 • Hervormde kerk Lekkum: 250 jaar
 


2029: 


 • 500 jaar geleden kwam DE OLDEHOVE klaar
 • 300ste sterfjaar (Lwdn) van PETRUS WIERDSMA, aanzienlijk rechtshistoricus in 18e eeuw, invloedrijk in Franse tijd, overleed in 1811
 • 1350 jaar geleden (in 679) volgde koning REDBAD zijn vader op
 • 100ste sterfjaar (Den Haag) CORNELIS LELY (geboren 1854), ir., minister van Waterstaat
 • 100ste geboortehaar (Sneek) LOLLE NAUTA, wetenschaps- en sociaal filosoof (overl. 2006)
 • 500ste geboortehaar (Reduzum) van EPO BOETIUS (Ype Boates), op internationale schaal actieve rechtsgeleerde, overleed in Douai in 1599
 • 350ste geboortejaar WILLEM LORE (Lwdn), groot waterbouwkundige, revolutionaire ontwerpen dijkenbouw, overleed in Lwdn. in 1744
 • 300ste geboortejaar (Lwdn.) RIENK JELGERHUIS, schilder van portretten en decoraties, lijkstatie Maria Louisa; ontwerpen in HCL. Overleden in Amsterdam (1801)
 • 100ste geboortedag (Lwdn) WIM BARY, acteur, regisseur en theaterdirecteur in diverse steden, oprichter St. Aanmoedigingsfonds voor de Kunsten, een stipendium is naar hem genoemd. Overleden in Amstelveen (2010)
 • 100ste geboortejaar JAAP BOERSMA, geboren in Lwdn. op 2-12-1929, minister Sociale Zaken in kabinetten Biesheuvel I, II en Den Uijl.


2030:

 • 50ste sterfjaar van de in 1889 in Lwdn geboren HANNA BEEKHUIS, componiste orkestwerken (won gouden medaille in Buenos Aires), pianiste
 • 350STE sterfjaar (in Lwdn.) van JACOBUS MANCADAN, schilder Italiaanse landschappen, werk in F.M., Groninger Museum en Mauritshuis.
 • 500ste geboortejaar DUCO VAN MARTENA (Martenastate, Koarnjum), politicus, ltn-admiraal en gedeputeerde in Frls., leider anti-Spaanse beweging, overleden in Lwdn (1600)
 • 150ste sterfjaar van WOPKE EEKHOFF, eerste stadsarchivaris van NL., vader van de geschiedschrijving van Lwdn (en deels ook Frsl.), geboren in 1809 in Lwdn.
 • (Zonder hier een specifiek jaar te noemen: de familie VAN DER LELY heeft in met name de 17e eeuw diverse telgen voortgebracht die meester-zilversmid waren in Lwdn.)
 • Tenslotte verdient de in Kleef (1615) geboren schilder Govert Flink aandacht van het Fries Museum. Deze grote schilder (NB ook van het Saskiaportret in het F.M. dat eerst voor een van Rembrandt werd gehouden) heeft het vak eerst geleerd -van 1630 tot 1633- in Leeuwarden bij schilder/kunsthandelaar Lambert Jacobsz. (die vanwege contacten met Hendrik Uylenburgh ook Rembrandts verkocht), waarna Flinck bij Rembrandt verder in de leer ging.


PdeH, 30-7-2020